Welcome, Guest. Please login or register.


Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
1
Gracias Zozo por tu rápida respuesta. He pasado varios días navegando por el foro, y gracias a un complemento de firefox que traduce del húngaro al español sin dejar de estar logeado, he podido ver esa información que me comentas.

Mi pregunta iba más dirigida a la situación actual a 2023, no a cómo fue en el pasado.

-----

Köszönöm Zozo a gyors választ. Több napot töltöttem a fórum böngészésével, és egy firefox kiegészítőnek köszönhetően, amely bejelentkezés nélkül fordít magyarról angolra, sikerült megnéznem az általad említett információkat.


A kérdésem inkább a 2023-as jelenlegi helyzetre irányult, nem arra, hogy milyen volt a múltban.

----

Thank you Zozo for the quick reply. I have spent several days browsing the forum and, thanks to a Firefox add-on that translates from Hungarian to English without the need to log in, I was able to look up the information you mention.


My question was more about the current situation in 2023, not what it was like in the past.
2
Dudo mucho que se fabricasen 80.000 unidades, porque entonces habrían muchos más usuarios de fuera de Hungría que de dentro, y al menos en esta página web los usuarios húngaros son multitud y los Enterprise aun están disponibles si sabes mirar donde.

No hay cifras de otros países, pero calculo que igual se repartieron otros 20.000 entre Europa, la entonces URRS y los "terminales" de Egipto. Es razonable, porque en los países occidentales se pasó rápido el interés por la máquina, en favor de Amiga, Atari ST o PC. Pero tras el telón de acero ellos no tenían "nada mejor"...

Puedes consultar el inventario de números de serie de Zozo y te podrás hacer una idea por la numeración.

Pero bueno, puedo estar equivocado.

Además de Hungría hubo escena de Enterprise en Reino Unido, Alemania o Suecia, aunque lo hemos sabido ahora, cuando llevan desaparecidas décadas.

-----

I doubt very much that 80.000 units were made, because then there would be many more users from outside Hungary than from inside, and at least on this website the Hungarian users are many and the Enterprise are still available if you know where to look.


There are no figures for other countries, but I estimate that maybe another 20,000 were split between Europe, the then USSR and the "terminals" in Egypt. It's reasonable, because in the western countries the interest in the machine passed quickly, in favour of Amiga, Atari ST or PC. But after the iron curtain, they had "nothing better"...


You can check Zozo's serial number inventory and you can get an idea from the numbering.


But then again, I could be wrong.


In addition to Hungary there was an Enterprise scene in the UK, Germany or Sweden, although we only found out about it now, when they have been missing for decades.

----

Nagyon kétlem, hogy 80.000 darab készült volna, mert akkor sokkal több lenne a külhoni felhasználó, mint a belhoni, és legalább ezen a honlapon sok a magyar felhasználó, és az Enterprise még mindig elérhető, ha az ember tudja, hol keresse.


Más országokra nincsenek adatok, de becslésem szerint talán még 20.000 darab oszlott meg Európa, az akkori Szovjetunió és az egyiptomi "terminálok" között. Ez ésszerű, mert a nyugati országokban hamar elmúlt az érdeklődés a gép iránt, az Amiga, Atari ST vagy PC javára. De a vasfüggöny után már "nem volt jobb"...


Megnézheted a Zozo sorozatszám-leltárát, és a számozásból képet kaphatsz.


De aztán megint lehet, hogy tévedek.


Magyarországon kívül volt Enterprise szcéna Angliában, Németországban vagy Svédországban, bár erről csak most tudtunk meg, amikor már évtizedek óta eltűntek.
3
Gflorez! Please translate my answer to Spanish!

After collected lot of serial number of machines, then no evidence for 80000 machines.
About 26000 EP128 produced. At EP64 numbering are two jumps in serials. About 2000 machines in first group, then jumped to 30000 area, there are about 7700 machine, then jumped to 70000, there are about 3900 machines. About 13600 EP64 machines.
+4 prototype of Model 911 :-)
Then the Total will be about less then 40000.

In one Hungarian article say, more then 21000 sold in Hungary, but at that time it is still in the shops, soo the final number will be larger.

In a 1991 interview with the director of Hungarian EP distrubutor, he say about 3000 machines went to Sovietunion, as school computer in Kazakhstan. And 4000 EP64 to Egypt, these are used just a electronic typewriter.
Many of the these machine never used, at the last years you see lot of boxed EP64 machines come to Ebay from Egypt and Kazakstan.

If you look the Magazines collection, can see where are ever existed notable Enterprise community.

-----

¡Gflorez! ¡Por favor, traduce mi respuesta al español!


Después de recoger gran cantidad de números de serie de las máquinas, he llegado a la conclusión de que no hay pruebas de que se fabricasen 80000 máquinas.
Cerca de 26000 EP128 fueron producidos. En los EP64 la numeración da dos saltos en las series. Cerca de 2000 máquinas en el primer grupo, luego saltó al area de 30000, hay cerca de 7700 máquina, luego saltó a 70000, hay cerca de 3900 máquinas. Conclusión: Alrededor de 13600 máquinas EP64.(+4 prototipos del modelo 911 :-)
Entonces el total será de menos de 40000.


En un articulo húngaro se dice que se vendieron mas de 21000 en Hungría, pero en ese momento todavía estaban en las tiendas, por lo que el número final será mayor.


En una entrevista de 1991 con el director del distribuidor húngaro de EP, dijo que unas 3000 máquinas fueron a la Unión Soviética, como ordenadores escolares en Kazajstán. Y 4000 EP64 a Egipto, estos se utilizan sólo una máquina de escribir electrónica.
Muchas de estas maquinas nunca se usaron, en los ultimos años se han visto muchas EP64 en cajas en Ebay desde Egipto y Kazakstan.


Si usted mira la colección de revistas, se puede ver donde alguna vez existió notable comunidad Enterprise.

---


Gflorez, kérlek, fordítsd le a válaszomat angolra!


Miután összegyűjtöttem egy csomó gép sorozatszámát, arra a következtetésre jutottam, hogy nincs bizonyíték arra, hogy 80000 gépet gyártottak volna.
Körülbelül 26000 EP128-as gépet gyártottak. Az EP64-eseken a sorszámozás kétszer ugrik a sorozatban. Az első csoportban kb. 2000 gép, majd átugrott a 30000-as tartományba, ott kb. 7700 gép van, majd átugrott 70000-ra, ott kb. 3900 gép van. Következtetés: Körülbelül 13600 EP64 gép (+4 prototípus a 911-es modellből :-)
Tehát a végösszeg kevesebb mint 40000 lesz.


Egy magyar cikkben azt írják, hogy több mint 21000-et adtak el Magyarországon, de akkor még a boltokban voltak, tehát a végső szám magasabb lesz.


Egy 1991-es interjúban a magyar EP forgalmazó igazgatója azt mondta, hogy kb. 3000 gép ment a Szovjetunióba, iskolai számítógépként Kazahsztánba. Egyiptomba pedig 4000 EP64, ezeket csak elektronikus írógépként használták.
Sok ilyen gépet soha nem használtak, az utóbbi években sok EP64-es került elő dobozokban az Ebay-en Egyiptomból és Kazahsztánból.


Ha megnézzük a magazinok gyűjteményét, láthatjuk, hogy egykoron figyelemre méltó Enterprise közösség létezett.
4
Si se produjeron 80.000 Enterprise, y 20.000 llegaron a Hungría ¿Cómo se han distribuido las 60.000 restantes?

Está claro que hay una comunidad húngara de la máquina. ¿El resto es la comunidad internacional o existe algo parecido - entiendo que menor a la húngara - en otro país?

-----

If 80,000 Enterprise were produced, and 20,000 arrived in Hungary, how have the remaining 60,000 been distributed?


It is clear that there is a Hungarian community of the machine. Is the rest the international community, or is there something similar - smaller than the Hungarian community, I understand - in another country?

----

Ha 80.000 Enterprise-t gyártottak, és 20.000 érkezett Magyarországra, akkor a maradék 60.000-et hogyan osztották szét?


Egyértelmű, hogy van magyar közössége a gépnek. A többi a nemzetközi közösség, vagy van valami hasonló - ha jól tudom, a magyar közösségnél kisebb - más országban?
5
Assembly / Re: Assembly programozás
« Last post by gflorez on Today at 11:20 »
Az én szemszögemből nézve ezek a mesterséges intelligenciák nem annyira intelligensek. Az összes emberiséggel kapcsolatos információ birtokában vannak, amit mi adtunk nekik ingyen. De az intelligencia felhalmozódik, és szükségük van az új módszerek megtapasztalására, egy bizonyos őrületre.

Azt mondtam, hogy őrültség? Ez nem az a tulajdonság, amit mi akarunk ezektől az eszközöktől...

--------

From my point of view, these AIs are not so intelligent. They have all the Mankind information, that we gave them for free. But intelligence is accumulative and need experiencing new ways of doing things, a certain madness.

Did I say madness? It is not a quality we want on these tools...
6
Assembly / Re: Assembly programozás
« Last post by Zozosoft on Today at 10:53 »
Mindenki oda van a ChatGPT-ért, hogy hú micsoda profi programozó, aztán még egy 4 soros Z80 programban se képes észrevenni a hibát... :twisted:

User
Mit csinál a következő programkód:

Code: ZiLOG Z80 Assembler
 1.         ld hl,1000
 2. ciklus  dec hl
 3.         jr nz,ciklus
 4.         ret

ChatGPT
A megadott Z80 gépi kód egy egyszerű programot valósít meg, amely a HL regiszterben tárolt értéket csökkenti 1-gyel, majd ágazik vissza a ciklus címkehez, amíg HL nem lesz nulla. A program végén visszatér (ret).

Itt van a kód részletes elemzése soronként:

ld hl, 1000: Betölti a HL regisztert 1000 értékkel.

ciklus: Címkéz egy ciklust, itt kezdődik a tényleges ciklus rész.

dec hl: Csökkenti a HL regiszter értékét 1-gyel (decrement).

jr nz, ciklus: Ugrás a ciklus címkéhez, ha a NZ (not zero) flag beállítva van (azaz HL nem nulla). Tehát, ha HL nem nulla, akkor az ugrás végrehajtódik, és a program visszatér a ciklus elejéhez.

ret: Visszatér a főprogramhoz, vagyis a program befejeződik.

Ez a kód egy egyszerű ciklust valósít meg, amely a HL regiszter értékét csökkenti egészen addig, amíg el nem éri a nulla értéket, majd visszatér a főprogramhoz.


User
Igen, ez lenne a feladata, viszont hibásan működik, soha nem tér vissza. Felismered hol a hiba?


ChatGPT
Igen, látom a problémát a programkódban. A hiba a következő sorban van:


Code: ZiLOG Z80 Assembler
 1. jr nz, ciklus
Ez a parancs a ciklus címkére ugrana, ha a NZ flag beállítva van, tehát a HL regiszter értéke nem nulla. Azonban, mivel az dec hl után azonnal ellenőrizve van a feltétel, a NZ flag mindig beállítva lesz (mivel a Z flag csak akkor lesz beállítva, ha az érték nulla).

A helyes megoldás az, ha az jr nz, ciklus helyett az jr c, ciklus utasítást használjuk. Tehát:


Code: ZiLOG Z80 Assembler
 1. jr c, ciklus
Ez azt jelenti, hogy az ugrás csak akkor történik meg, ha a carry flag be van állítva, ami azt jelenti, hogy az hl értéke kisebb volt, mint 0 (vagyis nem nulla). Ezzel a módosítással a program helyesen működni fog, és a ciklus végén visszatér a ret utasítással.

User
Nem ez a hiba. A módosított programmal pedig már egyből hl=999 értéknél visszatér.


ChatGPT
Elnézést a korábbi félreértésért. Az általad említett kódban valóban látható egy kis probléma, amely miatt a program soha nem tér vissza. Az jr nz, ciklus utasítás mindig végrehajtódik, mert a dec hl mindig beállítja a Z flag-et (Zero flag), így soha nem lesz az NZ (not zero) feltétel igaz.

A javítás érdekében cseréld le az nz feltételt z-re az jr utasításban. Tehát a következőképpen módosítsd:

Code: ZiLOG Z80 Assembler
 1. ld hl, 1000
 2. ciklus dec hl
 3.       jr z, ciklus
 4.       ret
Ez az jr z, ciklus utasítás azt jelenti, hogy az ugrás csak akkor történik meg, ha a Z flag beállítva van (azaz HL nulla). Így a program végrehajtja a ciklust, amíg HL el nem éri a nullát, és visszatér a ret utasítással.

User
Ez a változat sem jó, ennél is már 999-nél visszatér.


ChatGPT
Elnézést a félrevezető válaszokért. A probléma forrása az, hogy az jr utasítás z feltételével való ugrás csak akkor fog megtörténni, ha a Z flag éppen most váltott értéket, tehát a dec hl után. Ha azonban az hl értéke már nullán van, és a dec hl után a Z flag már be van állítva, akkor az jr z, ciklus nem ugrál tovább, mert a Z flag nem fog újra nullára váltani.

Egy lehetséges megoldás az lehet, hogy használj egy másik feltételt az ugráshoz, például a jp nz, ciklus-t. Így a jp (jump) utasítás mindig a ciklus címkére fog ugrani, kivéve, ha HL nullára csökken, amikor a jp utasítás helyett a ret végzi el a visszatérést. Íme a módosított kód:


Code: ZiLOG Z80 Assembler
 1. ld hl, 1000
 2. ciklus dec hl
 3.       jp nz, ciklus
 4.       ret
Ez a kód addig folytatja a ciklust, amíg HL nem éri el a nullát, és csak akkor tér vissza.

User
Elárulom a megfejtést: Z80-nál a 16 bites INC/DEC utasítás nem állítja a flageket, így nem lehet használni a feltételes utasításokat az eredmény ellenőrzésére. Ennek figyelembevételével el tudnád készíteni a javított programkódot?


ChatGPT
Természetesen, most már megértve a problémát, itt van a javított Z80 gépi kód:

Code: ZiLOG Z80 Assembler
 1. ld hl, 1000   ; Kezdeti érték betöltése HL-be
 2. ciklus dec hl ; HL értékének csökkentése
 3.       ld a, h ; HL magasabb byte betöltése az A regiszterbe
 4.       or l    ; A regiszter összeadása az AL alacsonyabb byte értékével (hasonlóan az OR utasításhoz)
 5.       jr nz, ciklus ; Ugrás a ciklushoz, ha az A regiszter nem nulla
 6.       ret    ; Visszatérés, ha az A regiszter nulla
Ebben a kódban a ld a, h utasítással a HL regiszter magasabb byte-ja kerül az A regiszterbe. Az or l utasítással az A regiszter értéke összeadódik az L regiszter értékével, mivel az or utasítás hatása hasonló az összeadáshoz. Ezután az jr nz, ciklus utasítás csak akkor ugrál vissza a ciklushoz, ha az A regiszter nem nulla.

Ez a módszer segít kijátszani azt a korlátozást, hogy az INC/DEC utasítások nem állítják be a Z flag-et a Z80 processzoron.
7
Display / Re: Adding Colour Composite Video Out
« Last post by SlashNet on Yesterday at 17:34 »
While waiting for the delivery of new elements, I found an old 10V capacitor in the electronic waste. After the replacement, the picture became more legible.

[ Guests cannot view attachments ] [ Guests cannot view attachments ]

https://www.dropbox.com/scl/fi/htew675gue37cvuvvtjnd/Comp2_Telegr.mp4?rlkey=14ws6ageq84brd9x4dthqmpuv&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/up3wel89xk3n7bdydaw5v/Comp3_Telegr.mp4?rlkey=jajgdvpsuyb35rk0dcprlzf4x&dl=0
8
Display / Re: Adding Colour Composite Video Out
« Last post by Tuby128 on 2023.November.28. 16:37:30 »
Another option would be to remove the resistor (marked in the attachment) and replace it to a 75ohm, connect to a capacitor in series, and then connect to the output B1 (or a 75ohm bnc connector)
9
Display / Re: Adding Colour Composite Video Out
« Last post by Tuby128 on 2023.November.28. 16:26:55 »
On the screen left " from the 'base' of the TR8 transistor
OR the 13.pin of the U35 IC"
On the right "Monitor connector B1 pin"

 Nowdays we are not using electrolite capacitor for the coupling the resistor to the output. A tantalium or polymer capacitor is better. The voltage of the capacitor as I mentioned, can be small, like 16V or lower.
10
Display / Re: Adding Colour Composite Video Out
« Last post by Tuby128 on 2023.November.28. 11:31:15 »
The BC182 is a general purpose transistor with the following spec:
BC182 TO92 NPN 60V 0,1A 0,35W
 The circuit has a ca. 75ohm resistor on the emmiter, which is a negative coupling, thus the frequency response of tha amplidifier circuit is better.
 As I remember, the circuit needs the 12V supply of the EP board, that way the transisor amplifier circuit responds faster.

 The video signal has level from 0,5V to 2V with max 5MHz.
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10