Welcome, Guest. Please login or register.


Author Topic: ¿Cuántas comunidades de Enterprise hay?How many Enterprise comunities there are? (Read 3524 times)

Offline desUBIKado

 • Newbie
 • Posts: 16
Si se produjeron 80.000 Enterprise, y 20.000 llegaron a Hungría ¿Cómo se han distribuido las 60.000 restantes?

Está claro que hay una comunidad húngara de la máquina. ¿El resto es la comunidad internacional o existe algo parecido - entiendo que menor a la húngara - en otro país?

-----

If 80,000 Enterprise were produced, and 20,000 arrived in Hungary, how have the remaining 60,000 been distributed?


It is clear that there is a Hungarian community of the machine. Is the rest the international community, or is there something similar - smaller than the Hungarian community, I understand - in another country?

----

Ha 80.000 Enterprise-t gyártottak, és 20.000 érkezett Magyarországra, akkor a maradék 60.000-et hogyan osztották szét?


Egyértelmű, hogy van magyar közössége a gépnek. A többi a nemzetközi közösség, vagy van valami hasonló - ha jól tudom, a magyar közösségnél kisebb - más országban?
« Last Edit: 2023.November.30. 15:44:55 by gflorez »

Offline Zozosoft

 • Global Moderator
 • EP addict
 • *
 • Posts: 14753
 • Country: hu
  • http://enterprise.iko.hu/
Re: ¿Cuántas comunidades de Enterprise hay?
« Reply #1 on: 2023.November.30. 15:08:04 »
Gflorez! Please translate my answer to Spanish!

After collected lot of serial number of machines, then no evidence for 80000 machines.
About 26000 EP128 produced. At EP64 numbering are two jumps in serials. About 2000 machines in first group, then jumped to 30000 area, there are about 7700 machine, then jumped to 70000, there are about 3900 machines. About 13600 EP64 machines.
+4 prototype of Model 911 :-)
Then the Total will be about less then 40000.

In one Hungarian article say, more then 21000 sold in Hungary, but at that time it is still in the shops, soo the final number will be larger.

In a 1991 interview with the director of Hungarian EP distrubutor, he say about 3000 machines went to Sovietunion, as school computer in Kazakhstan. And 4000 EP64 to Egypt, these are used just a electronic typewriter.
Many of the these machine never used, at the last years you see lot of boxed EP64 machines come to Ebay from Egypt and Kazakstan.

If you look the Magazines collection, can see where are ever existed notable Enterprise community.

-----

¡Gflorez! ¡Por favor, traduce mi respuesta al español!


Después de recoger gran cantidad de números de serie de las máquinas, he llegado a la conclusión de que no hay pruebas de que se fabricasen 80000 máquinas.
Cerca de 26000 EP128 fueron producidos. En los EP64 la numeración da dos saltos en las series. Cerca de 2000 máquinas en el primer grupo, luego saltó al area de 30000, hay cerca de 7700 máquina, luego saltó a 70000, hay cerca de 3900 máquinas. Conclusión: Alrededor de 13600 máquinas EP64.(+4 prototipos del modelo 911 :-)
Entonces el total será de menos de 40000.


En un articulo húngaro se dice que se vendieron mas de 21000 en Hungría, pero en ese momento todavía estaban en las tiendas, por lo que el número final será mayor.


En una entrevista de 1991 con el director del distribuidor húngaro de EP, dijo que unas 3000 máquinas fueron a la Unión Soviética, como ordenadores escolares en Kazajstán. Y 4000 EP64 a Egipto, estos se utilizan sólo una máquina de escribir electrónica.
Muchas de estas maquinas nunca se usaron, en los ultimos años se han visto muchas EP64 en cajas en Ebay desde Egipto y Kazakstan.


Si usted mira la colección de revistas, se puede ver donde alguna vez existió notable comunidad Enterprise.

---


Gflorez, kérlek, fordítsd le a válaszomat angolra!


Miután összegyűjtöttem egy csomó gép sorozatszámát, arra a következtetésre jutottam, hogy nincs bizonyíték arra, hogy 80000 gépet gyártottak volna.
Körülbelül 26000 EP128-as gépet gyártottak. Az EP64-eseken a sorszámozás kétszer ugrik a sorozatban. Az első csoportban kb. 2000 gép, majd átugrott a 30000-as tartományba, ott kb. 7700 gép van, majd átugrott 70000-ra, ott kb. 3900 gép van. Következtetés: Körülbelül 13600 EP64 gép (+4 prototípus a 911-es modellből :-)
Tehát a végösszeg kevesebb mint 40000 lesz.


Egy magyar cikkben azt írják, hogy több mint 21000-et adtak el Magyarországon, de akkor még a boltokban voltak, tehát a végső szám magasabb lesz.


Egy 1991-es interjúban a magyar EP forgalmazó igazgatója azt mondta, hogy kb. 3000 gép ment a Szovjetunióba, iskolai számítógépként Kazahsztánba. Egyiptomba pedig 4000 EP64, ezeket csak elektronikus írógépként használták.
Sok ilyen gépet soha nem használtak, az utóbbi években sok EP64-es került elő dobozokban az Ebay-en Egyiptomból és Kazahsztánból.


Ha megnézzük a magazinok gyűjteményét, láthatjuk, hogy egykoron figyelemre méltó Enterprise közösség létezett.
« Last Edit: 2023.November.30. 15:41:10 by gflorez »

Offline gflorez

 • Moderator
 • EP addict
 • *
 • Posts: 3610
 • Country: es
  • Támogató Támogató
Re: ¿Cuántas comunidades de Enterprise hay?
« Reply #2 on: 2023.November.30. 15:34:48 »
Dudo mucho que se fabricasen 80.000 unidades, porque entonces habrían muchos más usuarios de fuera de Hungría que de dentro, y al menos en esta página web los usuarios húngaros son multitud y los Enterprise aun están disponibles si sabes mirar donde.

No hay cifras de otros países, pero calculo que igual se repartieron otros 20.000 entre Europa, la entonces URRS y los "terminales" de Egipto. Es razonable, porque en los países occidentales se pasó rápido el interés por la máquina, en favor de Amiga, Atari ST o PC. Pero tras el telón de acero ellos no tenían "nada mejor"...

Puedes consultar el inventario de números de serie de Zozo y te podrás hacer una idea por la numeración.

Pero bueno, puedo estar equivocado.

Además de Hungría hubo escena de Enterprise en Reino Unido, Alemania o Suecia, aunque lo hemos sabido ahora, cuando llevan desaparecidas décadas.

-----

I doubt very much that 80.000 units were made, because then there would be many more users from outside Hungary than from inside, and at least on this website the Hungarian users are many and the Enterprise are still available if you know where to look.


There are no figures for other countries, but I estimate that maybe another 20,000 were split between Europe, the then USSR and the "terminals" in Egypt. It's reasonable, because in the western countries the interest in the machine passed quickly, in favour of Amiga, Atari ST or PC. But after the iron curtain, they had "nothing better"...


You can check Zozo's serial number inventory and you can get an idea from the numbering.


But then again, I could be wrong.


In addition to Hungary there was an Enterprise scene in the UK, Germany or Sweden, although we only found out about it now, when they have been missing for decades.

----

Nagyon kétlem, hogy 80.000 darab készült volna, mert akkor sokkal több lenne a külhoni felhasználó, mint a belhoni, és legalább ezen a honlapon sok a magyar felhasználó, és az Enterprise még mindig elérhető, ha az ember tudja, hol keresse.


Más országokra nincsenek adatok, de becslésem szerint talán még 20.000 darab oszlott meg Európa, az akkori Szovjetunió és az egyiptomi "terminálok" között. Ez ésszerű, mert a nyugati országokban hamar elmúlt az érdeklődés a gép iránt, az Amiga, Atari ST vagy PC javára. De a vasfüggöny után már "nem volt jobb"...


Megnézheted a Zozo sorozatszám-leltárát, és a számozásból képet kaphatsz.


De aztán megint lehet, hogy tévedek.


Magyarországon kívül volt Enterprise szcéna Angliában, Németországban vagy Svédországban, bár erről csak most tudtunk meg, amikor már évtizedek óta eltűntek.

Offline desUBIKado

 • Newbie
 • Posts: 16
Re: ¿Cuántas comunidades de Enterprise hay?
« Reply #3 on: 2023.November.30. 15:42:19 »
Gracias Zozo por tu rápida respuesta. He pasado varios días navegando por el foro, y gracias a un complemento de firefox que traduce del húngaro al español sin dejar de estar logeado, he podido ver esa información que me comentas.

Mi pregunta iba más dirigida a la situación actual a 2023, no a cómo fue en el pasado.

-----

Köszönöm Zozo a gyors választ. Több napot töltöttem a fórum böngészésével, és egy firefox kiegészítőnek köszönhetően, amely bejelentkezés nélkül fordít magyarról angolra, sikerült megnéznem az általad említett információkat.


A kérdésem inkább a 2023-as jelenlegi helyzetre irányult, nem arra, hogy milyen volt a múltban.

----

Thank you Zozo for the quick reply. I have spent several days browsing the forum and, thanks to a Firefox add-on that translates from Hungarian to English without the need to log in, I was able to look up the information you mention.


My question was more about the current situation in 2023, not what it was like in the past.
« Last Edit: 2023.November.30. 15:50:29 by gflorez »

Offline gflorez

 • Moderator
 • EP addict
 • *
 • Posts: 3610
 • Country: es
  • Támogató Támogató
Solo para poner en contexto la pregunta, he de decir que desUBIKado es un nuevo usuario de Enterprise pero no tiene la máquina real, él esta experimentando desde una FPGA con el core de Kyp.

--

Just to put the question in context, I have to say that desUBIKado is a new Enterprise user but he doesn't have the real machine, he is experimenting from an FPGA with the Kyp core.

---

Csak hogy kontextusba helyezzem a kérdést, azt kell mondanom, hogy a desUBIKado új Enterprise felhasználó, de neki nincs igazi gépe, hanem egy FPGA-ról kísérletezik a Kyp maggal.